Android, iOS, oSX, Windows – Apache Cordova / Azure

Apache Cordova to narzędzie za pomocą, którego możemy za jednym zamachem pisać aplikacje (zazwyczaj biznesową) i kompilować ją dla:

 • android
 • browser
 • ios
 • osx
 • windows ~6.0.0

Mamy też wsparcie dla Azure.

Proces instalacji opisany jest na głównej stronie projektu, a stworzenie nowej aplikacji ogranicza się do wydania komend:

 • npm install -g cordova (instalacja)
 • cordova create MyApp
 • cd MyApp
 • cordova platform list
 • cordova platform add browser
 • cordova platform add android
 • cordova run browser

lub

 • cordova build android

 

Jeżeli naszą platformą wyjściową ma być Android wówczas należy postępować wg: https://cordova.apache.org/docs/en/8.x/guide/platforms/android/index.html

 

Z tego co zauważyłem lepiej radzi sobie wersja pod Linux (ze względu na wykorzystane produktu np. Gradle). Jeżeli nie mamy Linux’a pod ręką polecam zapoznać się z tym artykułem.

Najbardziej uciążliwą rzeczą jest ustawienie odpowiednich ścieżek i zmiennych środowiskowych (Błąd No installed build tools found. Install the Android build tools version 19.1.0 or higher). Poniżej lista dla Linux i Windows przy kompilacjach dla platformy Android i zainstalowaniu Android Studio dla użytkownika mf:

 • PATH=$PATH:/opt/jdk1.8.0_191/bin
 • PATH=$PATH:/opt/android-studio/bin
 • PATH=$PATH:/home/mf/Android/Sdk/platform-tools
 • PATH=$PATH:/home/mf/Android/Sdk/build-tools/28.0.3
 • PATH=$PATH:/home/mf/Android/Sdk/tools
 • PATH=$PATH:/home/mf/Android/Sdk/tools/bin
 • JAVA_HOME=/opt/jdk1.8.0_191/
 • export JAVA_HOME
 • ANDROID_HOME=/home/mf/Android/Sdk/
 • export ANDROID_HOME

 

 • Path=
 • C:\Users\mf\AppData\Local\Android\Sdk\build-tools\28.0.3
 • C:\jdk1.8.0_191\bin;C:\Program Files\nodejs\
 • C:\Program Files\Android\Android Studio\bin
 • C:\Users\mf\AppData\Local\Android\Sdk\tools
 • C:\Users\mf\AppData\Local\Android\Sdk\platform-tools
 • C:\Program Files\Android\Android Studio\bin
 • C:\Users\mf\AppData\Local\Android\Sdk\emulator
 • C:\Users\mf\AppData\Local\Android\Sdk\tools\bin
 • C:\Users\mf\AppData\Local\Android\Sdk\tools\proguard\bin
 • C:\Users\mf\scoop\shims;C:\Users\mf\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps
 • C:\Users\mf\AppData\Roaming\npm
 • ANDROID_HOME=C:\Users\mf\AppData\Local\Android\Sdk
 • ANDROID_STUDIO=C:\Program Files\Android\Android Studio
 • APPDATA=C:\Users\mf\AppData\Roaming
 • JAVA_HOME=C:\jdk1.8.0_191

Jeżeli napotkamy na błędy:

Minimum supported Gradle version is 4.4. Current version is 4.1.

polecam skorzystać z wersji dla Linux, lub stosować ten artykuł.


Apache Cordova is a fantastic tool that can compile applications for:

 • android
 • browser
 • ios
 • X-axis
 • windows ~ 6.0.0

We also have Azure support:

The installation process is described on the main project page and the creation of a new application is limited to issuing following commands:

 • npm install -g cordova (instalacja)
 • cordova create MyApp
 • cd MyApp
 • cordova platform list
 • cordova platform add browser
 • cordova platform add android
 • cordova run browser

or

 • cordova build android

 

If our destination platform is Android we should follow: https://cordova.apache.org/docs/en/8.x/guide/platforms/android/index.html

I noticed, that the Linux version works better (due to the product used, eg Gradle). If we do not have Linux at hand, I recommend reading this post.

The most troublesome thing is to set the right environment paths and variables (error: No installed build tools found. Install the Android build tools version 19.1.0 or higher). Below is a list for Linux and Windows on the compilations for the Android platform and the installation of Android Studio for the mf user:

 • PATH=$PATH:/opt/jdk1.8.0_191/bin
 • PATH=$PATH:/opt/android-studio/bin
 • PATH=$PATH:/home/mf/Android/Sdk/platform-tools
 • PATH=$PATH:/home/mf/Android/Sdk/build-tools/28.0.3
 • PATH=$PATH:/home/mf/Android/Sdk/tools
 • PATH=$PATH:/home/mf/Android/Sdk/tools/bin
 • JAVA_HOME=/opt/jdk1.8.0_191/
 • export JAVA_HOME
 • ANDROID_HOME=/home/mf/Android/Sdk/
 • export ANDROID_HOME

 

 • Path=
 • C:\Users\mf\AppData\Local\Android\Sdk\build-tools\28.0.3
 • C:\jdk1.8.0_191\bin;C:\Program Files\nodejs\
 • C:\Program Files\Android\Android Studio\bin
 • C:\Users\mf\AppData\Local\Android\Sdk\tools
 • C:\Users\mf\AppData\Local\Android\Sdk\platform-tools
 • C:\Program Files\Android\Android Studio\bin
 • C:\Users\mf\AppData\Local\Android\Sdk\emulator
 • C:\Users\mf\AppData\Local\Android\Sdk\tools\bin
 • C:\Users\mf\AppData\Local\Android\Sdk\tools\proguard\bin
 • C:\Users\mf\scoop\shims;C:\Users\mf\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps
 • C:\Users\mf\AppData\Roaming\npm
 • ANDROID_HOME=C:\Users\mf\AppData\Local\Android\Sdk
 • ANDROID_STUDIO=C:\Program Files\Android\Android Studio
 • APPDATA=C:\Users\mf\AppData\Roaming
 • JAVA_HOME=C:\jdk1.8.0_191

If we found this kind of errors:

Minimum supported Gradle version is 4.4. Current version is 4.1.

I suggest to use Linux version, or read these posts.