49 meetup Microsoft Azure User Group Poland – Warsaw

W środowy wieczór po 2 letnim czasie pandemii odbyło się 49 spotkanie Microsoft Azure User Group Poland w Warszawie, tym razem w siedzibie I dzięki uprzejmości ISS World Services. Co było ciekawego w porządku chronologicznym w nowej i chyba ciepło przyjętej formule wystąpień 15, czyli 20 minutowych. 

Emil pokazywał dość skomplikowany przykład wykorzystania promowanej metody wdrażania zasobów z wykorzystaniem Azure Biceps. Jako że byłem spóźniony nie jestem przekonany czy widownia zrozumiała zalety i wdrożenie, a jeżeli nie to proponuje zacząć tutaj https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/azure-resource-manager/bicep/quickstart-create-bicep-use-visual-studio-code. A osobiście zastanawiam się, czemu MS nie zaadoptował HELMa do tego. Było by prościej wszak byłyby template wraz z czystym yaml’em. 

Następnie mogliśmy posucha o IT nie tylko Cloudowym okiem bezpiecznika, po czym jak to stwierdził Marek celebryckie wystąpienie Kamila o…. no właśnie chyba o Security Posture z przeslaniem korzystajcie przynajmniej z Microsoft Defender for Cloud. 

Druga polowa to to co tygrysy lubią najbardziej!!! 

Łukasz – łatwe wdrażanie kontenerów, bez ograniczeń jak w Web App typu Vnet, ruch tylko http/s – czyli Azure Container Apps. Usługa bardzo podobna do Azure Container Instances, ale ze znacznie większymi możliwościami i miejmy nadzieje, że dużo bardziej stabilna niż Azure Container Instances  zwłaszcza z sieciami prywatnymi. Mogę się domyśleć, czemu MS chce aż 21 bitowych sieci do wdrożenia usługi, co swoja droga jest nie do przyjęcia, bo przy 27 bitowych sieciach w Container Instances był z tym problem… wiec przy okazji jak chcecie, aby Container Instances były stabilne zróbcie odpowiednio większe sieci i jak pozostanie wam 2 lub 3 wolne ip dla podów, to to za mało. Wada/Zaleta usługi to rozliczanie jak Azure Functions… więcej informacji: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/container-apps/ 

Już wcześniej wspominany Marek opowiadał o AMPLS – nie mylić z MPLS, chociaż blisko. Czyli Azure Monitor Private Link (AMPLS) – I wszyscy zerwali się wdrażać – tylko, że problem z wykorzystaniem Azure Sentinela z tym rozwiązaniem. Więcej informacji: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/logs/private-link-security. 

Na zakończenie Tomek opowiedział o usłudze as a service Jmeter w Azure. Nie musimy się martwić o konfigurowanie Javy dla workerów Jmeter’owych, a wszystko zrobi za nas Azure. Więcej informacji: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/load-testing/quickstart-create-and-run-load-test, możecie wykorzystać jmx, który wgrywamy do usługi z prezentacji, którą swojego czasu robiłem a materiał jest tutaj – https://rzetelnekursy.pl/how-azure-can-help-you-with-performance-tests-using-jmeter/.


On Wednesday evening, after the 2-year time of the pandemic, the 49th Microsoft Azure User Group Poland meeting was held in Warsaw, this time at headquarters I, courtesy of ISS World Services.

What was interesting in the chronological order in the new and probably warmly received the formula of 15 or 20-minute speeches.

Emil showed a rather complicated example of using the Azure Biceps. As I was late, I am not convinced that the audience understood the advantages and implementation; if not, I suggest starting here https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/azure-resource-manager/bicep/quickstart-create-bicep -use-visual-studio-code. And I wonder why MS has not adapted HELM to this. It would be simpler, after all, it would be a template with a pure YAML.

Then we could hear about IT from the security point of view, and Kamil’s celebrity speech about … Well, probably about Security Posture with sending the message – use at least Microsoft Defender for Cloud.

The other half is what tigers like best !!!

Łukasz – easy container implementation, without restrictions like in WebApp – Azure Container Apps. A service very similar to Azure Container Instances but with much more possibilities and hopefully much more stable than Azure Container Instances especially with private networks. I can guess why MS wants 21-bit networks to implement the service, which by the way is unacceptable because with 27-bit networks in Container Instances there is a problem with it … so by the way, if you want Container Instances to be stable, make correspondingly larger nets and if you have 2 or 3 it’s left for pods, that’s not enough. The disadvantage / Advantage of the service is billing like Azure Functions … more information: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/container-apps/.

Marek talked about AMPLS – Azure Monitor Private Link (AMPLS) – be aware of the problem with using Azure Sentinel with this solution. More information: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/logs/private-link-security.

Finally, Tomek talked about the service Jmeter in Azure. We don’t have to worry about configuring Java for Jmeter workers, and Azure will do everything for us. More information: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/load-testing/quickstart-create-and-run-load-test, you can use JMX, which can be uploaded to the service from the presentation that I did in my time and the material is here – https://rzetelnekursy.pl/how-azure-can-help-you-with-performance-tests-using-jmeter/.