Migracja z Modelu Klasycznego do Azure Resource Manager / Migration from the Classic Model to Azure Resource Manager

Mimo, iż Azure Resource Manager ma już ładnych kilka lat – zdarza się, iż zastajemy Subskrybcje, gdzie usługi wdrożone są w modelu Classic.

Poniższe kroki migrują Storage Account z Modelu klasycznego do ARM.

Login-AzureRmAccount

Register-AzureRmResourceProvider -ProviderNamespace Microsoft.ClassicInfrastructureMigrate

Get-AzureRmResourceProvider -ProviderNamespace Microsoft.ClassicInfrastructureMigrate #Wait for registered

Add-AzureAccount

Get-AzureSubscription

Select-AzureSubscription -SubscriptionId “subscription id”

Get-AzureStorageAccount

$storageAccountName=”imagesmf”

$validate=Move-AzureStorageAccount -Validate -StorageAccountName $storageAccountName -Verbose

$validate

$validate.ValidationMessages

Move-AzureStorageAccount -Prepare -StorageAccountName $storageAccountName

Move-AzureStorageAccount -Commit -StorageAccountName $storageAccountName #-Abort will cancel operation

 

Po migracji zasoby będą w Resource Group z suffixem -Migrated. A operacja ta jest niezbędna jeżeli chcemy migrować zasoby z jednej subskrypcji do innej.


Migration from the Classic Model to Azure Resource Manager

Everyone use Azure Resource Manager for several years, but it happens that some resources are still implemented in the Classic model. The following steps migrate the Storage Account from the Classic Model to ARM.

Login-AzureRmAccount

Register-AzureRmResourceProvider -ProviderNamespace Microsoft.ClassicInfrastructureMigrate

Get-AzureRmResourceProvider -ProviderNamespace Microsoft.ClassicInfrastructureMigrate #Wait for registered

Add-AzureAccount

Get-AzureSubscription

Select-AzureSubscription -SubscriptionId “subscription id”

Get-AzureStorageAccount

$storageAccountName=”imagesmf”

$validate=Move-AzureStorageAccount -Validate -StorageAccountName $storageAccountName -Verbose

$validate

$validate.ValidationMessages

Move-AzureStorageAccount -Prepare -StorageAccountName $storageAccountName

Move-AzureStorageAccount -Commit -StorageAccountName $storageAccountName #-Abort will cancel operation

After migration, the resources will be in the Resource Group with suffix -Migrated. And this operation is necessary if we want to migrate resources from one Subscription to another.


More info / Więcej informacji