Unity WebGL – An error occurred running the Unity content on this page. See your browser JavaScript console for more info. The error was: SyntaxError: missing ; before statement

Jeżeli w Unity publikujecie grę/aplikacje w szczególności na IIS, a więc np. w Microsoft Azure może wystąpić powyższy błąd. Związane jest to z domyślną konfiguracją Microsoft Azure i sposobem serwowania wybranych plików z rozszerzeniami przez serwer. Aby gra/aplikacja działała prawidłowo w podkatalogu, w którym umieszczamy wygenerowane pliki z Unity dodajemy plik web.config z następującymi parametrami.

If you use Unity to publish game or application especially using IIS, so for an example in Microsoft Azure this error may occur. This is due to the default Microsoft Azure or IIS configuration and the way of serving selected files with extensions by the server. To fix this issue please create file web.config in a subdirectory where game / application is placed with the following parameters.

web.config:
<?xml version="1.0"?>
 <configuration>
 <system.webServer>
 <staticContent>
 <remove fileExtension=".mem" />
 <remove fileExtension=".data" />
 <remove fileExtension=".unity3d" />
 <remove fileExtension=".jsbr" />
 <remove fileExtension=".membr" />
 <remove fileExtension=".databr" />
 <remove fileExtension=".unity3dbr" />
 <remove fileExtension=".jsgz" />
 <remove fileExtension=".memgz" />
 <remove fileExtension=".datagz" />
 <remove fileExtension=".unity3dgz" />
 <remove fileExtension=".json" />
 <remove fileExtension=".unityweb" />
 <mimeMap fileExtension=".mem" mimeType="application/octet-stream" />
 <mimeMap fileExtension=".data" mimeType="application/octet-stream" />
 <mimeMap fileExtension=".unity3d" mimeType="application/octet-stream" />
 <mimeMap fileExtension=".jsbr" mimeType="application/octet-stream" />
 <mimeMap fileExtension=".membr" mimeType="application/octet-stream" />
 <mimeMap fileExtension=".databr" mimeType="application/octet-stream" />
 <mimeMap fileExtension=".unity3dbr" mimeType="application/octet-stream" />
 <mimeMap fileExtension=".jsgz" mimeType="application/x-javascript; charset=UTF-8" />
 <mimeMap fileExtension=".memgz" mimeType="application/octet-stream" />
 <mimeMap fileExtension=".datagz" mimeType="application/octet-stream" />
 <mimeMap fileExtension=".unity3dgz" mimeType="application/octet-stream" />
 <mimeMap fileExtension=".json" mimeType="application/json; charset=UTF-8" />
 <mimeMap fileExtension=".unityweb" mimeType="application/octet-stream" />
 </staticContent>
 </system.webServer>
 </configuration>