Azure Active Directory – Synchronizacja pojedynczego konta, Sprawdzenie synchronizacji, Synchronization of a single account, Checking the synchronization

Jeżeli chcemy sprawdzić stan synchronizacji lub synchronizować jedno konto z Lokalnego Active Directory z Azure Active Directory, logujemy się na maszynę gdzie mamy zainstalowany Azure Ad Connect i uruchamiamy Synchronization Service (“C:\Program Files\Microsoft Azure AD Sync\UIShell\miisclient.exe”).

Widzimy tutaj wszystkie uruchomienia synchronizacji i ewentualnie możemy wejść w detale, aby poznać co kiedy się synchronizowało wraz z ewentualnymi błędami.

Jeżeli chcemy dokonać synchronizacji tylko jednego obiektu np. w celu sprawdzenia błędów, bądź aktualizacji atrybutów, należy go wyszukać – jak poniżej:

Następnie wybieramy Preview, Generate Preview gdzie możemy zapoznać się z ewentualnymi problemami, błędami i ewentualnie Commit Preview i wówczas następuje synchronizacja obiektu.

Na marginesie wspomnę, iż kilka razy obiekt w wypadku użycia PowerShellowej komendy Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Delta nie synchronizował się – albo był w “dziwnym stanie”, a zastosowanie powyższej procedury rozwiązało problem.


If we want to check the synchronization status or synchronize one account from the Local Active Directory with Azure Active Directory, log on to the machine where we have Azure Ad Connect installed and run the Synchronization Service (“C:\Program Files\Microsoft Azure AD Sync\UIShell\miisclient.exe”).

We can see here all the synchronization events and eventually we can go into details to find out what happened when it synchronized with possible errors.

We can synchronize only one object, for example to check for errors or update attributes, you should search for it – as below:

Then choose Preview, Generate Preview where we can see any problems, errors and finally we can press Commit Preview to synchronize the object.

By the way, I will mention that in this way I synchronize the objects that was in a “strange state”, and Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Delta do not fix them.