Azure Site Recovery – Validation failed for boot drivers vmbus,storflt,storvsc.

Usługa Azure Site Recovery, czyli w bardzo dużym uproszczeniu replikacja maszyn fizycznych i/lub wirtualnych do Microsoft Azure może być wykorzystywana do procedur Disaster Recovery oraz do migrowania zasobów do chmury publicznej Microsoft.

Jeżeli używamy usługi do replikowania maszyn fizycznych lub maszyn wirtualnych osadzonych na infrastrukturze VMWARE na maszynach wirtualnych musimy zainstalować Mobility Agent, który komunikuje się z Configuration Server, który to z kolei wysyła dane do Microsoft Azure.

W przypadku niepowodzenia instalacji Mobility Agent, zakończonej błędem zapisanym w pliku InstallerErrors.json:

{“Errors”:[{“error_name”:”ASRMobilityServiceBootDriversMissing”,”error_params”:{“drivers”:”vmbus,storflt,storvsc”},”default_message”:”\r\n                    Validation failed for boot drivers vmbus,storflt,storvsc. \r\n                    Possible causes\r\n                        1. Driver is not installed in one of control sets.\r\n                        2. Driver registry is not in proper format in one of control sets.\r\n                        3. Driver binary is missing.\r\n                        4. Read failed for driver registry.\r\n\r\n                    Resoultion:\r\n                        1. If driver is not installed or, there is some issue with registry key, please contact windows team.”}]}

Należy:

  1. Sprawdzić wersje systemu operacyjnego – czy na pewno jest to system 64 bitowy i minimum Windows Server 2008 R2 z Service Pack 1.
  2. Sprawdzić, czy w katalogu \Windows\System32\drivers\ zajdują się pliki vmstorfl.sys oraz vmbus.sys. Jeżeli ich brakuje trzeba odegrać je z innego sprawnie działającego systemu operacyjnego (z tą samą wersją).
  3. Sprawdzić czy mamy następujące wpisy w rejestrze – i jeżeli ich brakuje wyeksportować z innego sprawnie działającego systemu i zaimportować:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\storflt
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\vmbus
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\services\vmbus
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\services\storflt
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\storvsc
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\services\storvsc

  1. Spróbować ponownie zainstalować Mobility Agenta.

 

Azure Site Recovery could be thread as a replication of physical and/or virtual machines to Microsoft Azure. It can be used for Disaster Recovery procedures and for migrating resources to Microsoft’s public cloud.

If we use a scenario to replicate physical machines or virtual machines from VMWARE, we must install a Mobility Agent that communicates with the Configuration Server, which sends data to Microsoft Azure.

If the Mobility Agent installation fails with an error stored in the InstallerErrors.json file like:

{“Errors”:[{“error_name”:”ASRMobilityServiceBootDriversMissing”,”error_params”:{“drivers”:”vmbus,storflt,storvsc”},”default_message”:”\r\n                    Validation failed for boot drivers vmbus,storflt,storvsc. \r\n                    Possible causes\r\n                        1. Driver is not installed in one of control sets.\r\n                        2. Driver registry is not in proper format in one of control sets.\r\n                        3. Driver binary is missing.\r\n                        4. Read failed for driver registry.\r\n\r\n                    Resoultion:\r\n                        1. If driver is not installed or, there is some issue with registry key, please contact windows team.”}]}

 

We need:

  1. Check the versions of the operating system – minimum of 64 bit Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1.
  2. Check if files vmstorfl.sys and vmbus.sys files exists in \Windows\System32\drivers\. If they are missing, you have to copy them from another operating system (with the same version).
  3. Check if we have the following entries in the registry – and if they are missing, export them from another well-functioning system and import it:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\storflt
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\vmbus
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\services\vmbus
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\services\storflt
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\storvsc
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\services\storvsc

  1. Try to install Mobility Agent just again.

Exported Registry Files Ready to use/Wyeksportowane pliki rejestru gotowe do użycia (Windows Server 2008 R2): Registry