Mistakes happen – even in Cloud – unwanted reservations / Błędy się zdarzają – nawet w Cloud – niechciane rezerwacje

Azure Reservations helps you save money with 1- or 3-year plans for many products. The pledge allows you to get a discount on the resources you use. Reservations can significantly reduce resource costs by up to 72% compared to pay-as-you-go pricing. Reservations provide a billing discount and do not impact the runtime state of your resources. The booking discount will be automatically applied to the matching inventory once the booking is purchased.

You can pay for your reservation in advance or in monthly installments. The total booking cost for prepaid and monthly installments is the same, and there are no additional charges for choosing monthly payments.

In short, we say that we need a given resource, e.g. a virtual machine, for 3 years and we undertake to maintain it for 3 years, or rather we undertake to pay for 3 years for which we receive a discount.

At this point, there are different strategies for selecting a reservation, the two most important ones are:

  • First, run something in production, keep it in production for e.g. a month, and if you are sure about the size, buy reservations. If you change the size of the resource, you are removed from the reservation and pay normally.
  • Always buy 10% plus 1 fewer reservations than you need, so if you have to turn something off you won’t lose anything.
  • Remember that server-less and turning off (not production) outside working hours gives more profit than reservations.

What will happen if we choose the wrong reservation? Or do we no longer need a reservation? It depends on your cloud provider…. If you pay millions for subscriptions, there will be no problem with any provider. But if your bill is up to EUR 20,000, this may be a problem.

In this case, Microsoft Azure rose to the challenge (monthly bill of up to EUR 2,000 for subscriptions) and after reporting our intention to resign, we received the following e-mail:

Which unfortunately didn’t work out with another well-known cloud service provider. As the case is ongoing, I will not say which one…


Oficjalna dokumentacja mówi
Rezerwacje platformy Azure pomagają zaoszczędzić pieniądze dzięki rocznym lub 3-letnim planom dla wielu produktów. Zobowiązanie umożliwia uzyskanie rabatu dotyczącego używanych zasobów. Rezerwacje mogą znacznie obniżyć koszty zasobów, nawet o 72% w porównaniu do cen przy płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Rezerwacje umożliwiają skorzystanie z rabatu na rozliczenia i nie mają wpływu na stan środowiska uruchomieniowego Twoich zasobów. Rabat na rezerwację zostanie automatycznie zastosowany do pasujących zasobów po zakupie rezerwacji.

Za rezerwację można zapłacić z góry lub w miesięcznych ratach. Łączny koszt rezerwacji w przypadku płatności z góry i miesięcznych rat jest taki sam, a wybór płatności miesięcznych nie pociąga za sobą dodatkowych opłat.

Mówiąc, krótko mówimy, że potrzebujemy dany zasób np. maszynę wirtualną na 3 lata i zobowiązujemy się ja utrzymać przez 3 lata a raczej zobowiązujemy się płacić przez 3 lata za co otrzymujemy rabat.

W tym momencie różne są strategie dobrania rezerwacji, dwie najważniejsze:

  •  Najpierw uruchom coś produkcyjnie utrzymuj np. miesiąc produkcyjnie i jak jesteś pewien co do wielkości kup rezerwacje. Jeżeli zmienisz wielkość zasobu wypadasz z rezerwacji i płacisz normalnie.
  • Zawsze kup o 10% plus jeden mniej rezerwacji niż potrzebujesz, wówczas jak będziesz musiał coś wyłączyć nie będziesz stratny.
  • Pamiętaj, że server-less i wyłączanie (nie produkcji) poza godzinami pracy daje większy zysk niż rezerwacje.

Co się stanie jeżeli jednak dobierzemy złą rezerwacje? Albo już więcej nie potrzebujemy rezerwacji? To już zależy od Twojego dostawcy chmury…. Jeżeli płacisz miliony za subskrypcje – z każdym z dostawców nie będzie problemu. Ale jeżeli twój rachunek jest do 20k Euro – to już może być problem.

W tym przypadku – Microsoft Azure stanął na wysokości zadania (miesięczny rachunek do 2000 euro za subskrypcje) i po zgłoszeniu chęci rezygnacji dostaliśmy takiego maila:

Co niestety nie udało się z innym znany dostawcą usług chmurowych. Jako, że sprawa w toku nie podam jakim….

 

Official documentation says