Wymuszenie instalacji Integration Services Hyper-V dla maszyn niepracujących na Hyper-V / How to Force Installation of Integration Services

Czasami jesteśmy zmuszeni zainstalować, drivery Integration Services Hyper-V na maszynie fizycznej, lub pracującej pod kontrolą innego Hypervisora. Jest to niezbędne jeżeli planujemy migracje maszyn typu Windows Server 2008 do Microsoft Azure lub do Hyper-V. Przyda się takowa instalacja również przy wykorzystywaniu Azure Site Recovery.

  1. Skąd pozyskać Integration Services?

Plik zawierający oprogramowanie Integration Services znajduje się w pliku vmguest.iso, który znajduje się w katalogu c:\Windows\System32 po instalacji roli Hyper-V w Windows Server 2008,2012 i 2012 R2 (ale nie w 2016!). Oczywiście polecam najnowsze wydanie z Windows Server 2012 R2, jeżeli nie mamy na jakimś serwerze zainstalowanego i zaktualizowanego takiego systemu wraz z Hyper-V nie pozostaje nam nic innego jak wdrożyć taką maszynę wirtualną w Microsoft Azure. Niestety system Windows Server 2012 R2 nie obsługiwał Nested Virtualization, tak więc nawet jak w Azure wybierzemy serie maszyn Dv3 (obsługujących Nested Virtualization) nie będziemy mogli dodać roli Hyper-V poprzez graficzny interface użytkownika. Do tego celu musimy użyć PowerShell i wykonać jako administrator następujące polecenia:

Enable-WindowsOptionalFeature –Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V –All -NoRestart
Install-WindowsFeature RSAT-Hyper-V-Tools -IncludeAllSubFeature
Restart-Computer

Po powyższym wystarczy skopiować i rozpakować plik vmguest.iso chociażby przy pomocy oprogramowania 7-zip.

  1. Jak wymusić instalacje Integration-Services

Na maszynie, która nie działa pod kontrolą Hyper-V nie uda nam się zainstalować Integration Services kilkając za pomocą standardowego instalatora, a trzeba użyć oprogramowania dism i wykonać poniższą komendę:

Dism /online /Add-Package /PackagePath:(nazwa pliku .cab do instalacji:

  • Windows6.x-HyperVIntegrationServices-x64.cab dla Windows 7, Server 2008 R2 i wcześniejszych
  • Windows6.2-HyperVIntegrationServices-x64.cab dla Windows 8 i Server 2012 – późniejsze systemy powinny mieć wbudowane Integration Services Out Of The Box.

Sometimes we have to install Integration Services for Hyper-V on a physical machine, or working under of the another Hypervisor. This is necessary if you plan to migrate Windows Server 2008 machines to Microsoft Azure or to Hyper-V. It will be useful when you are planning using Azure Site Recovery too.

 

  1. Where to get Integration Services?

The file containing the Integration Services software is located in the vmguest.iso file, which is located in the c: \ Windows \ System32 directory after installing the Hyper-V role in Windows Server 2008,2012 and 2012 R2 (but not in 2016!). I recommend latest release from Windows Server 2012 R2, if you do not have any of them with Hyper-V installed, I suggest deploy Windows Server 2012 R2 in Microsoft Azure. Unfortunately it do not support Nested Virtualization, so even if you choose a series of Dv3 machines (supporting Nested Virtualization) in Azure, you will not be able to add the Hyper-V role via GUI. To do this, please use PowerShell and perform the following commands as an administrator:

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All -NoRestart
Install-WindowsFeature RSAT-Hyper-V-Tools -IncludeAllSubFeature
Restart-Computer

After that, just copy and unpack the vmguest.iso file, you can use 7-zip for it.

  1. How to force installation Integration-Services?

On a machine that is not working under Hyper-V control, we will not be able to install Integration Services by using a standard installer, and we have to use the dism program and run the following command:

Dism / online / Add-Package / PackagePath: (name of the .cab file to be installed):

  • Windows6.x-HyperVIntegrationServices-x64.cab for Windows 7, Server 2008 R2 and earlier
  • Windows6.2-HyperVIntegrationServices-x64.cab for Windows 8 and Server 2012 – later systems should have built-in Integration Services Out Of The Box.