Password Less – Microsoft Authenticator – Fido2 – Step by Step

Uwierzytelnianie bez haseł (Password Less) ogłoszone podczas Ignite 2018. Obecnie każdy może włączyć dla kont Microsoft Account (dawniej Live ID) oraz dla kont Office 365 (Azure AD).

Szybkie Linki:

Jak Skonfigurować dla kont Microsoft – Najszybciej po zalogowaniu się do konta na stronie https://account.live.com/ przechodzimy na zakładkę prywatność i powinien zadziałać kreator (radzimy wcześniej zmienić język na angielski).

Gdybyśmy mieli kłopoty z konfiguracją przez zakładkę prywatność, proszę przejść do zakładki Security i skonfigurować uwierzytelnianie dwustopniowe, a następnie uwierzytelnianie za pomocą aplikacji, jak poniżej (tutaj video):

Czasami po tej operacji należy usunąć konto z aplikacji Microsoft Authenticator i podłączyć konto ponownie.

Włączenie Password Less dla usługi Azure Active Directory (Office 365): https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/howto-authentication-phone-sign-in


Password-less authentication was announced during Ignite 2018. Now anyone can enable for Microsoft Account accounts (formerly Live ID) and for Office 365 Accounts (Azure AD) – Private Preview.

Quick Links:

How to configure for Microsoft Accounts – The fastest way to log in to your account at https://account.live.com/ and go to the PRIVACY tab and the wizard should appear (we advise you to change the language to English first).

If you have trouble configuring via the PRIVACY tab, please go to the SECURITY tab and configure two-step authentication and after that authentication using the application as below (video here):

Sometimes, after this operation, you must delete the account from the Microsoft Authenticator application and connect the account again.

Password Less for Azure Active Directory (Office 365): https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/howto-authentication-phone-sign-in