Unity XBOX Compilation – Universal Windows Platform – Publish in Store

Jeżeli w UNITY chcesz skompilować stworzony projekt dla XBOX’a wbrew intuicyjnemu menu nie należy wybierać opcji Build i XBOX, a po prostu Universal Windows Platform. Wówczas stworzony zostanie projekt UWP, który otwieramy w Visual Studio 2017. Aby opublikować w sklepie Microsoft Store najpierw czyścimy projekt i rozwiązanie, a następnie wybieramy opcje Store i Create App Packages. Wcześniej musimy wskazać całą gamę ikon w zakładce Visual Assets w pliku Package.appxmanifest. Całe szczęście Visual Studio wygeneruje zestaw dla nas – tylko zaznaczmy, aby generowane były również ikony Store.

Tutaj Mamy dokładną instrukcję: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/uwp/packaging/packaging-uwp-apps

Pamiętajmy, abyśmy wybierali opcje generowania x64 i tryb – Master. W przeciwnym wypadku otrzymamy błędy „Interfejs API D3D12GetDebugInterface w d3d12.dll nie jest obsługiwany (…) Interfejs API ExecuteAssembly w uwphost.dll nie jest obsługiwany dla tego typu aplikacji (…) Interfejs API DllGetActivationFactory w uwphost.dll nie jest obsługiwany w przypadku”.

Po skompilowaniu, uruchomione zostaną testy i po ich przejściu otrzymamy plik .appxbundle, który trzeba wgrać do sklepu https://developer.microsoft.com/en-us/dashboard/apps/ .

Ale uwaga, jeżeli jesteśmy w programie Windows Insiders nie będziemy mogli tego zrobić – otrzymamy błąd „Because you’ve selected the Games category, you must enable the Xbox Live Creators Program or complete the concept approval process before publishing a submission targeting the Xbox device family”. Należy użyć innego konta

Jeżeli natomiast używać będziemy XBOX Live pamiętajmy o jego aktywowaniu w serwisach tak jak opisują tutaj https://docs.microsoft.com/en-us/windows/uwp/xbox-live/get-started-with-creators/create-and-test-a-new-creators-title.

If in UNITY you want to compile your project for XBOX, please do not use Build – XBOX menu, but you should use Universal Windows Platform. Then, the UWP project will be created, which we can open in Visual Studio 2017. To publish in the Microsoft Store, we first need clean the project and the solution, then select Store and Create App Packages. Previously, we need to indicate the whole range of icons in the Visual Assets tab in the Package.appxmanifest file. Fortunately, Visual Studio will generate a set for us – please remember select Store icons also.

Here detailed manual: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/uwp/packaging/packaging-uwp-apps

Remember to choose the x64 generation options and the Master mode. Otherwise, we get errors “The D3D12GetDebugInterface API in d3d12.dll is not supported (…) The ExecuteAssembly API in uwphost.dll is not supported for this type of application (…) The DllGetActivationFactory API in uwphost.dll is not supported in case of”.

After compilation, the tests will be run and after they have been passed, we will receive a .appxbundle file which must be uploaded to the store https://developer.microsoft.com/en-us/dashboard/apps/.

But beware, if we are in the Windows Insiders program, we will not be able to publish it – we will get the error “Because you’ve selected the Games category, you must enable the Xbox Live Creators a submission targeting the Xbox “. You must use a different account without Windows Insiders.

If we use XBOX Live, remember to activate it on Services section like described here https://docs.microsoft.com/en-us/windows/uwp/xbox-live/get-started-with-creators/create-and- test-and-new–title creators.